بيمه نامه مسافرت خارجي

مسافرين سفرهاي خارجي در طول سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفي قرار دارند.حوادثي كه در صورت بروز با توجه به شرايط خاص خارج از كشور مي تواند موجب هزينه هاي سنگين و دردسرهاي زيادي شوند از اين رو بيمه مسافرت به خارج از كشور با  مزاياي ذيل  پيش بيني گرديده است:

1)پرداخت هزينه هاي درمان ، جراحي و دارويي ناشي از حوادث يا بيماريهاي كه در طول مدت مسافرت بروز مي نمايد تا سقف 50/000 يورو

2)پرداخت هزينه فوريتهاي دندانپزشكي طبق شرايط بيمه نامه

3)پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي

4)پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي  طبق شرايط بيمه نامه

5)راهنمايي و كمك رساني به هنگام سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي

6)بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري سرپرست

7)بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت

8)پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان

9)استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بار چنانچه باركنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بيمه شده تحويل نگردد، هزينه خريدهاي اضطراري و در صورتيكه اين تاخير به بيش از 48 ساعت منجر شود حداكثر تا سقف مندرج در بيمه نامه  غرامت پرداخت مي شود.