بيمه باربري

در اين نوع از بيمه چنانچه در جريان حمل كالا در اثر وقوع خطرات موضوع بيمه خسارتي به كالاهاي در حال حمل وارد شود زيان وارده توسط شركت بيمه جبران مي گردد. اين بيمه نامه داراي انواع زير است:

شرط تلف كامل كالا(total loss)

در اين نوع از بيمه خسارت كلي وارد شده به كالا در يك مرحله و در اثر آتش سوزي يا غرق كامل و يا مفقود شدن روي مي دهد و يا خسارت وارد شده در حدي است كه هزينه تعمير يا نجات آن بيش از ارزش كالا باشد، در نتيجه خسارت وارده تحت پوشش اين نوع بيمه نامه جبران مي شود.

بيمه نامه باربري با شرايط C:

در اين نوع بيمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زير است : آتش سوزي يا انفجار- به گل نشستن و زمين گير شدن-غرق يا واژگون شدن كشتي يا شناور-واژگوني يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني- تخليه كالا در بندر اضطراري –تصادم يا برخورد كشتي يا شناور و يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب – فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي- به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي

بيمه باربري با شرايط B:

علاوه بر كليه خطرات مربوط به شرايط C در اين نوع از بيمه براي خطرات زير نيز از سوي شركت بيمه جبران خسارت صورت ميگيرد: زلزله-آتشفشان يا صاعقه- ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ،شناور،محفظه كالا، كانتينر و يا ليفت وان و يا وسيله حمل- تلف كلي هر بسته كامل از كالا به علت سقوط در حين بارگيري يا تخليه از كشتي يا شناور- و همچنين خطرات اضافي عدم تحويل- دزدي - پارگي – سائيدگي –زنگ زدگي- آبديدگي-قلابزدگي- روغن زدگي- شكست- خراشيدگي و ضربه ديدگي- كج شدگي ريزش و خسارت ناشي از كالاهاي ديكر برحسب نوع كالا با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز .

بيمه باربري با شرايط A:

اين نوع از بيمه باربري را مي توان كاملترين نوع از بيمه حمل و نقل دانست و بيشتر براي حمل كالاهاي حساس و آسيب پذير مورد استفاده قرار مي گيرد و كليه خطراتي كه ممكن است در جريان حمل و نقل از مبداٌ تا مقصد نهايي اتفاق بيفتد و موجب خسارت شود را بدون كسر فرانشيز جبران مي كند مگر اينكه خسارت ناشي از موارد استثناء شده در اين شرط باشد. 

استثنائات 1-اشعه يون ساز و آلودگي مواد راديو اكتيو ناشي از هر گونه سوخت يا فضولات هسته اي 2-عدم قبول ورود كالا از طرف بيمه گذار و يا ممانعت از ورود كالا توسط كشور وارد كننده كالا 3-سوء عمل ارادي بيمه گذار كه منجر به خسارت يا تلف مورد بيمه شده باشد. 4-نشت و ريزش عادي مورد بيمه و خطرات مشابه آنها مانند كسري عادي وزن و فرسودگي و پوسيدگي 5-تلف،آسيب يا هزينه ناشي از ناكافي و نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه 6-تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه 7-تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي، شكست هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو و ماده راديو اكتيو كاركند. 8-آسيب يا هزينه هاي ناشي از عدم قابليت دريا نوردي كشتي يا كرجي 9-آسيب يا هزينه هاي ناشي از خطرات جنگ- اعتصاب – شورش – بلوا – تروريسم مگر با توافق قبلي بيمه گر و بيمه گذار

بيمه حمل داخلي:

اين نوع بيمه محموله هايي را كه مبداً ، مقصد و مسير حمل آن در محدوده جغرافيايي ايران مي باشد در قبال خطرات ناشي از آتش سوزي ، انفجار و همچنين تصادف، تصادم و واژگوني وسيله حمل تحت پوشش قرار مي دهد. ضمناً مي توان با پرداخت حق بيمه اي اضافي خطرات ديگري مانند سرقت كلي محموله – خطرات ناشي از تخليه و بارگيري ، پرت شدن محموله از روي وسيله حمل و وبرخورد جسم خارجي با محموله را نيز تحت پوشش قرار دهد.

قرارداد بيمه باربري بصورت OPEN COVER:

OPEN COVER نوعي قرارداد كلي بيمه براي پروژ ه هاي بزرگ است كه در آن ارزش كل پروژه مورد بيمه - مبادي خريد- نوع وسيله حمل و ديگر موارد (مندرج در پرسشنامه بيمه باربري) در قرارداد ذكر مي شود و بيمه گزار بسته به اندازه  پروژه مبلغي بعنوان سپرده به بيمه گر پرداخت مينمايد و  با دريافت سپرده و امضاء قرارداد توسط بيمه گر چون كالا بتدريج در يك يا چند سال حمل مي شود تمام حملهاي تدريجي حتي اگر در زمان حمل از طرف فروشنده كالا و يا بيمه گزار به بيمه گر اعلام نشده و بيمه نامه نيز صادر نشده باشد بيمه گر خسارت احتمالي را پررداخت كند.

بيمه مسئوليت شركتهاي حمل و نقل داخلي:

شركتها و موسسات حمل و نقل داخلي بر اساس قانون تجارت و ساير مقررات مربوطه موظفند محمولاتي را كه توسط ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار مي شود، صحيح و سالم به مقصد برسانند. جبران آثار وقوع خطرات متعدد در جاده هاي بين شهري از جمله تصادف، واژگوني ، آتش سوزي و ....جزو مسئوليت موسسات حمل و نقل مي باشد. اين بيمه نامه موجب ايجاد اطمينان و آسودگي خاطر براي شركتهاي حمل و نقل به هنگام حمل محمولات آنها مي گردد. اين بيمه نامه بصورت قرارداد ساليانه تنظيم و نرخ حق بيمه آن نيز بسيار نازل مي باشد