بيمه مهندسي

بيمه هاي مهندسي رايج در ايران به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :

بيمه تمام خطر پيمانكاران:

اين نوع بيمه پروژه هاي ساختماني و عمراني را در مقابل انواع خطرات طبيعي و انساني تحت پوشش قرار مي دهد. در بيمه تمام خطر پيمانكاران ، هر خطري تحت پوشش است مگر آنچه كه در شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه استثنا شده باشد. از جمله اشتباه در طراحي ، عمد بيمه گذار ، جنگ ، شورش ، بلوا و آشوب .مدت بيمه در اين نوع بيمه نامه نيز دوره اجراي پروژه يعني از تاريخ پيش انبار داري تا زمان تحويل موقت را در بر مي گيرد.

بيمه تمام خطر نصب:

بيمه تمام خطر نصب براي نصب انواع ماشين آلات ، تجهيزات و تاسيسات از قبيل ماشين آلات توليدي و كارخانه اي ، تجهيزات نيروگاهي ، تاسيسات انتقال نيرو و ... به كار ميرود . مدت بيمه در بيمه تمام خطر نصب از شروع پيش انبارداري آغاز و پس از پايان دوره آزمايش ، خاتمه مي يابد.

بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران :

در اين نوع بيمه ابزار اجرائي پروژه هاي مهندسي تحت پوشش قرار ميگيرند . در واقع اين نوع بيمه ، نوعي پوشش بيمه بدنه را براي انواع ماشين آلات و تجهيزات اجرائي پروژه نظير انواع جرثقيلها ، لودرها، بولدوزرها ، انواع پمپها و كمپرسورها و حتي تجهيزات ريلي فراهم مي آورد.

بيمه شكست ماشين آلات :

موضوع بيمه شكست ماشين آلات وقوع هر نوع حادثه اي است كه منجر به شكست فيزيكي ماشين آلات توليدي در حال بهره برداري شود. از جمله خطرات تحت پوشش اين بيمه مي توان به عدم مهارت كاركنان در استفاده از دستگاه ، برخورد جسم خارجي ، ازهم جدا شدن قطعات دستگاه در اثر نيروي گريز از مركز ،انفجار فيزيكي دستگاه ، كمبود آب در ديگها و مخازن ، اتصال كوتاه و نوسان برق و ... اشاره نمود . از يك ديدگاه بيمه شكست ماشين آلات را مي توان مكمل بيمه آتش سوزي مراكز صنعتي دانست.

بيمه فساد كالا در سردخانه :

هدف از ارائه اين نوع بيمه پاسخ گوئي به نياز كساني است كه كالاي خود را در سرد خانه ها انبار نموده و در قبال فساد كالايشان بدليل شكست يا خرابي ماشين آلات سردخانه و هر دليل ديگر خواستار پوشش بيمه اي هستند .اين بيمه مكمل پوشش بيمه شكست ماشين آلات است.

بيمه تجهيزات الكترونيكي :

اين نوع بيمه نيز شباهتهاي زيادي به بيمه هاي شكست ماشين آلات دارد. لاكن منحصراً براي پوشش خسارتهاي فيزيكي ناگهاني و سخت افزاري وارد به تجهيزات الكترونيكي از قبيل رايانه ها ، تجهيزات پزشكي ، ابزار دقيق مهندسي ، دوربينهاي فيلم برداري و تجهيزات مونتاژ و صدابرداري سينمايي و... طراحي شده است.