بيمه درمان

ياد خدا، درمان دردها و شفاي بيماريها است . در روايات اسلامى ، از بيمارى به عنوان زندان بدن و يكى از سخت‏ترين بلاها تعريف شده است . همه مردم در طول زندگى خويش ، كم و بيش گرفتار اين زندان مى‏شوند و طعم تلخِ بلاى بيمارى را مى‏چشند ،  در دين مبين اسلام از تندرستي و سلامتي به عنوان نعمتي ارزشمند و حمايت از مردم براي درمان بيماري ها و جلوگيري از بروز ناتواني ها از بهترين اعمال ياد شده است .

در جوامع بشري ارتقاي كمي و كيفي خدمات درماني از مهم‌ترين درخواست‌ها و دغدغه‌هاي مردم مي باشد با توجه به اهميت موضوع و تأكيد بر بررسي راهكارهاي ارتقاي خدمات درماني در كشور، شركت بيمه رازي طرح بيمه درمان را با اولويت قرار دادن جبران قسمتي از هزينه هاي درماني بيمه شدگان خود در دست اجرا دارد .

افزايش روز به روز هزينه هاي پرداختي مردم براي دريافت خدمات درماني اگر امروز مهم ترين مسئله و مشكل مردم در حوزه بهداشت و درمان كشور نباشد، يكي از مهم ترين هاست.  لذا با توجه به اهميت موضوع هزينه هاي سنگين درمان ،طرح بيمه درمان از سوي شركت بيمه رازي ارائه شده است كه عمدتاً بصورت گروهي انجام مي پذيرد و دارندگان اين پوشش بيمه اي مي توانند آن قسمت از هزينه هاي درماني خود را كه توسط بيمه پايه ( خدمات درماني، تامين اجتماعي و ...) تامين نمي گردد از محل بيمه درمان دريافت نمايند. هدف از ايجاد اين نوع بيمه نامه تعميم پوشش خدمات بيمه اي درمان از جمله بهبود دسترسي مردم به خدمات، كاهش سهم هزينه هاي درماني مستقيم از جيب مردم و تأمين بخشي از هزينه هاي كمرشكن درمان اقشار كم درآمد و بيماران خاص مي باشد. به اميد آن روزي كه :

« بيمار به جز رنج بيماري نبايد رنج ديگري داشته باشد »

ويژگي متقاضيان بيمه نامه درمان

  1. بيمه شدگان ( كاركنان و اعضاي خانواده) بايستي تحت پوشش بيمه گر پايه ( سازمان تامين اجتماعي ، سازمان خدمات درماني ، سازمان خدمات نيروهاي مسلح  و .... ) باشند .
  2. تعداد بيمه شدگان ( كاركنان و اعضاي خانواده) حداقل مي بايست 50 نفر باشد مشروط به اينكه حداقل70% كل بيمه شدگان تحت پوشش بيمه قرار بگيرند

تبصره : اعضاي خانواده : شامل همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر و افراد تحت تكفل بيمه شدگان است.

پيوند ها

  1. هزينه هاي درماني قابل پرداخت در بيمه درمان
  2. هزينه هاي درماني غير قابل پرداخت در بيمه درمان
  3. مدارك لازم جهت دريافت خسارات بيمه درمان