بيمه هاي خاص

بيمه تضمين كيفيت ساختمان :

هدف از ارائه اين بيمه كمك به حفظ ثروت هاي ملي - توسعه امنيت سازندگان و سرمايه گزاران بخش ساختمان ، حفظ و حمايت حقوق مصرف كنندگان  ، ارتقاء كيفيت ساختمانها و رعايت اصول فني و استاندارد ساختمان است. اين نوع بيمه خسارتهاي مالي ناشي از عيوب پنهان ساختمان از جمله ويراني كل ساختمان ، هزينه هاي جلوگيري از تخريب يا توسعه خسارت ، هزينه هاي پاكسازي محل و برداشت ضايعات و مواردي از اين نوع را پوشش مي دهد.

بيمه اعتباري:

اين نوع بيمه نامه نيز مختص بانكها  و موسسات اعتباري و يا موسساتي است كه اقدام به فروش اقساطي كالا مي نمايند. بيمه اعتباري در واقع مطالبات اين موسسات از خريداران يا اعتبار گيرندگان را تحت پوشش قرار مي دهد. بديهي است كه در صورت پرداخت خسارت از سوي بيمه گر ، وي جانشين بيمه گذار براي وصول مطالبات از وام گيرنده خواهد بود.

 بيمه پول :

كاربرد بيمه پول منحصر به موسسات مالي است كه بنا بر نوع فعاليت خود مجبور به نگهداري يا نقل و انتقال حجم زيادي از پول نقد هستند. بيمه پول شامل دو بخش است: بخش اول پوشش موجودي پول در صندوق را تاٌمين نموده و بخش دوم ، با عنوان وجوه در گردش ، وجوه نقدي را كه بين شعب موسسه بيمه گذار يا بين موسسه بيمه گذار و بانك جابجا مي شوند ، تحت پوشش قرار ميدهد. پوشش هاي اين نوع بيمه شامل آتش سوزي ، سرقت و در مواردي برخي از خطرات طبيعي مانند سيل ، زلزله ، ريزش كوه و ... مي باشد.

بيمه انرژي :

بيمه انرژي ، سازه ها و ابزار استخراج و اكتشاف نفت و گاز و ساير منابع انرژي در خشكي و دريا را قبال انواع حوادث فيزيكي ناگهاني تحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه هواپيما :

بيمه هواپيما در واقع مجموعه اي است كه سه نوع پوشش متفاوت به شرح زير دارد : الف - بيمه بدنه هواپيما - بيمه حوادث سرنشين ج - بيمه مسئوليت مالك و خلبان هواپيما در قبال اشخاص ثالث

بيمه كشتي :

بيمه كشتي معمولاً پوشش بدنه كشتي و در برخي شرايط پاره اي از مسئوليت هاي صاحبان و ناخداي كشتي را در بر مي گيرد.